Tartalomjegyzék

Az adatvédelem fontos része egy vállalkozás működésének
10 perc /

Adatkezelési Tájékoztató

Tartalomjegyzék

Az adatkezelési tájékoztató minta létrehozásában partnerünk, a Laki Ügyvédi Iroda segített. Ha adatbiztonsági kérdésed van, érdemes felvedd velük a kapcsolatot.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Marketing Astro Kft. ügyfelei által részére megadott vagy szükségszerűen tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozik. A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán

Adatkezelő: Marketing Astro Kft. 

Székhelye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Postacím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Honlapjának címe: https://www.marketingastro.com

E-mail cím: hello@marketingastro.com

Telefonszám: +36 30 370 3411

Az adatkezelés tényleges helye: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adatvédelmi tisztviselő: Czakó Előd

Elérhetősége: +36 30 370 3411, elod.czako@marketingastro.com

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

2. A jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatási szerződések előkészítésével, a szerződések megkötésével, teljesítésével, esetleges módosításával, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik. 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen tájékoztatóban alkalmazott rövidítések: 

 • az Általános Adatvédelmi Rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A jelen tájékoztató elkészítésekor figyelembe vételre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) “az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről” elnevezésű ajánlása (a továbbiakban: Ajánlás).

3. Az Adatkezelő adatkezeléseinek jogalapjai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése a)-c) illetve e)-f) pontjai szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Így az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének:

a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),

b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés), 

c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelés) és

e) adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés).

Az Adatkezelő és a fogyasztó, felhasználó szerződéses kapcsolata vonatkozásában az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b.) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett természetes személy az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett természetes személy kérésére történő lépések megtétele – a szerződés megkötésének előkészítése – érdekében szükséges).

4. Adatkezelő adatkezeléseinek a célja

Az adatgyűjtés-nyilvántartás célja a szerződés tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, esetleges módosítása, a szerződés teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ügyfél által igénybe vett szolgáltatás(ok) ellenértékének, a szerződésben és jogszabályokban meghatározott díjaknak a számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, esetlegesen a szerződés megszüntetése, továbbá ügyfélelégedettség és/vagy ügyféligény felmérése.

5. Az adatok megismerésére jogosultak, az adattovábbítások indoka

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat (az Adatkezelő szervezetén belüli megismerésre jogosultak és a külső címzettek) a 9. pontban található táblázat tartalmazza.

A 8. pontban részletezett Adatfeldolgozók esetében az Adatkezelő általi adattovábbítások indoka, hogy az Adatfeldolgozók a 8. pontban ismertetett adatfeldolgozói tevékenységeiket el tudják látni.

6. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat vállalkozásunk a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig – amely a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében 8 év – tárolja. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon alapuló számlák, befizetési bizonylatok.

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

A fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok a hozzájárulás visszavonásával az érintett kérésére is törlésre kerülnek.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, illetve ellenőrzi ezen kötelezettségek betartását..

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, közreműködői (pl. alvállalkozók) illetve az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói, közreműködői a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizzen.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése);
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése, a sérülékenység- és incidenskezelés);
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink, közreműködőink biztonsági képzése).

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

8. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Érintettek személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (Adatfeldolgozó) az alábbi cégek, személyek járnak el:

Adatfeldolgozó neve, székhelyeAdatfeldolgozó által végzett tevékenységAdatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
Név, cím, telefonszám, e-mail címgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, visszaállítás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, összehangolás-összekapcsolás, korlátozás, törlés megsemmisítés

Az adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt és azzal összefüggő, jogszabályban meghatározott időtartamig jogosultak kezelni.

9. Adatkezelés

9.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során);
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását);
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését;
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását;
 • joga van az adathordozhatósághoz;
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Érintett személy a fenti 1-es pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be Érintetti kérelmét az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az Érintett jogszerű kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • milyen forrásból;
 • mennyi ideig kezeli;
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről;
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

9.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és ezt az Adatkezelőtől a 9.1.1. pont szerint írásban kérheti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba vagy nem sérti mások jogait (pl. üzleti titkát) – az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

9.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. A személyes adatok törlése alapvetően akkor kérhető, ha adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul, pl. hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait (telefonszám, e-mail cím) kapcsolattartás céljából kezeljük. Ilyen esetben személyes adatait töröljük.

Ha személyes adatait szerződés teljesítése céljából, vagy jogszabály alapján adta meg, ezen személyes adatok ezzel összefüggő kezelése a szerződés megszűnésével nem szűnik meg automatikusan, illetve a törlési kérelmét sem tudjuk teljesíteni.

Ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatait a szerződés megszűnését követően is kezelnünk kell a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési időtartamig.

9.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő megjelöli (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

Az adatkezelés korlátozását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

9.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson; vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon (emberi közreműködés nélkül) történik. 

9.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja szerinti kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 9.1. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén – teljesíthessük.

Az Adatkezelő az Érintett 9.1. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és tájékoztatást nyújt az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 9.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti:

 • hagyományos levélben, mely vállalatunk címére küldendő: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.
 • ügyfélszolgálati telefonszámainkon: +36 30 370 3411
 • ügyfélszolgálati irodáinkban: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.
 • az Adatkezelő Általános Adatvédelmi Rendelet szerint adatvédelmi tisztviselőjénél: Czakó Előd, +36 30 370 3411

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett, az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti, ugyanakkor mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11, honlap: http://naih.hu; postacím: 1396 Budapest, Pf.: 9.; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

 • ha véleménye szerint az Adatkezelő a 9.1. pontban meghatározott Érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
 • ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

9.Egyebek

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint a személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://www.marketingastro.com/ honlapon.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

Az Adatkezelő által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelő egyebekben a kapcsolattartói adatok kezelésére vonatkozó speciális Adatkezelési Tájékoztatójában ad részletes tájékoztatást, amely Adatkezelési Tájékoztató ugyancsak a fent hivatkozott honlapon érhető el.

9. Az adatkezelés(ek) részletes leírása

Adatkezelés megnevezése és célja Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés időtartamaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrása Címzett (ha van)Közlés célja (ha van címzett)Kiknek az adatait kezeljük

Minket keresel

Ezért válaszd a Marketing Astro csapatát

Ismered az érzést, amikor először meglátsz egy embert és azonnal tudod, hogy megvan köztetek az összhang? Nem a szokásos közhelyes kérdéseket teszi fel, hanem képes a Te helyzetedet felmérve eleve válaszokat szolgáltatni. Sőt, meg akarja ismerni és látni a céged kihívásait, hogy előre mozdítson az utadon. Mi partnerként és barátként fogadunk és a sikered a szívügyünk!

Dedikált projekt manager

A klasszikus ügynökségi struktúra helyett projekt menedzsereket használunk accountok helyett. Minden ügyfél folyamatot figyelnek. Ezzel biztosítjuk, hogy a határidőink meglegyenek, a specialistáink meg csak az eredményeid elérésére fókuszálnak.

Alkalmazkodó stratégia

A marketing stratégia nélkül olyan mint egy zenekar karmester nélkül. Minden szolgáltatási területünkhöz kidolgozott stratégiai alkotási tevékenységünk van. Akár önállóan is megrendelheted a profi SEO, PPC, Social vagy Email stratégiád.

Állandó, videós audit

Gyakran érzed, hogy a marketingeseid nem tudod mit csinálnak? Kapsz egy értelmetlen PPT-t és leráznak? Velünk képben leszel! Mi személyre szabott videó riportokat küldünk, ahol a specialisták 5-10 percben össze is foglalják a havi tevékenységi eredményeket.

Gyors reakcióidő

A különleges cégkultúránknak köszönhetően szokatlan, munkaidőn kívüli időben is aktívak a kollégák. Ha valamire gyorsan van szükséged, rövid időn belül reagálunk rá és megoldjuk a felmerült kérdéseid. Érezni fogod, hogy valóban fontos vagy!

Kapcsolat

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, kérlek, töltsd ki az itt található űrlapot!

Változtatnál a marketingeden? Szeretnél többet kihozni a vállalkozásodból? Tervezett, tudatos marketingre vágysz? Több leadet hozzon az online jelenléted? A marketinged szóljon rólad és ne a marketingesről? Minket keresel! Add meg az adataid és szakértő kollégáink hamarosan felveszik veled a kapcsolatot!

Blog

További érdekes cikkeink

Megosztás